UUinActie
Kritische medezeggenschapspartij Universiteit Utrecht

Kandidaten

UUinActie is een medezeggenschapspartij met studenten en medewerkers. De mensen achter deze partij hebben passie voor onderwijs en onderzoek. Wij zien allemaal dat de huidige gang van zaken binnen de universiteit niet klopt: onderwijs en onderzoek lijden onder werkdruk en onderbezetting.

Deze kandidaten zijn verkiesbaar voor de universiteitsraadsverkiezingen die plaatsvinden van 6 tot 8 aprilStudenten

Medewerkers

Sifra is nu pas 18 jaar oud, maar daardoor niet minder ambitieus. Ze zit in haar tweede jaar van de opleiding PPE (philosophy, politics and economics) en doet daar de minor Ethics in Modern Society naast. Binnen studievereniging Metis is ze aangesloten bij de promotie- en jaarboekcommissie en bij Studentenvereniging ViaKunst zet ze zich in voor de Activiteitencommissie. Daarnaast is ze lid van sportvereniging U.S.R. Hippeia. De contacten die ze binnen deze verenigingen heeft opgedaan zijn een belangrijke motivatie voor Sifra om zich in te zetten voor de medezeggenschap. Veel studenten hebben klachten over de gang van zaken binnen de universiteit en Sifra wil zich dan ook inzetten voor een houdbare aanpak van deze problemen. Zo wil ze zich hard maken voor een minder hiërarchische, democratischere bestuursstructuur binnen de universiteit, waarin de belangen van studenten en docenten, degenen die het beleid in de praktijk ondervinden, centraal staan. Naast studenten- en docentenwelzijn pleit ze voor verduurzaming van de universiteit, inclusiviteit, decentralisatie van beleid, een betere aanpak van de internationalisering en coronacompensatie voor zowel studenten als docenten.


Sifra is only 18 years old, but already has big ambitions. She is a second-year PPE (philosophy, politics and economics) student and is currently following the minor Ethics in Modern Society. As a member of study association Metis, she is part of the promotion and yearbook committees and she is active at student association ViaKunst. Further, she is a member of sports association U.S.R. Hippeia. Many students are dissatisfied with the policies of the university and are disadvantaged by them. Sifra wants to work towards sustainable solutions for these problems. She strives towards a less hierarchical, more democratic university, in which the interests of students and teachers, those experiencing the policies, are central. Next to student and teacher well-being, she wants to fight for a sustainable university, inclusivity, decentralization of policies, better treatment of international students and corona-compensation for students and teachers.

Katell is sinds 2005 verbonden aan het departement Talen, Literatuur en Communicatie, nu als UHD Franse taal en cultuur. In al die jaren heeft zij veel kennis van de organisatie opgedaan, maar vooral ontzettend veel geleerd van haar contacten met collega’s en studenten. Voor hen wil zij zich nu in de U-raad inzetten, om aan echte oplossingen bij te dragen tegen werkdruk, burnouts, prestatiedrang en sociale onveiligheid. Meer dan ooit heeft de academische gemeenschap een cruciale rol te spelen in onze samenleving: om dat te kunnen doen, moeten we terug naar onze academische kernwaarden. “UUinactie heeft al in twee jaar in de U-raad veel bereikt, op dit elan gaan wij voortbouwen!” Katell has been associated with the Department of Languages, Literature and Communication since 2005, now as associate professor of French language and culture. In all those years she has gained a lot of knowledge of the organization, but especially learned a lot from her contacts with colleagues and students.
Katell now want to work for them in the University Council, to contribute to real solutions against work pressure, burnouts, the urge to perform and social insecurity. More than ever, the academic community has a crucial role to play in our society. Therefore, we must return to our core academic values. “UUinActie has already achieved a lot in the University Council in two years, we will continue to build on this momentum!”Willemijn is student Onderwijswetenschappen en Franse Taal & Cultuur en volgt daarnaast twee honoursprogramma’s. Vanuit haar brede interesse en achtergrond wil ze verschil maken in de Universiteitsraad. Vooral wil ze zich inzetten voor studentenwelzijn: "Corona zorgt ervoor dat mentale problemen eindelijk zichtbaarder worden, maar dit is nog maar het topje van de ijsberg. Het is nú tijd om deze problematiek vanaf de kern aan te pakken." Wat haar betreft mag de prestatiecultuur plaatsmaken voor de waardegemeenschap die de universiteit zou moeten zijn. Ook wil ze zich hard maken voor hoogbegaafden studenten: hoewel één op de 10 studenten op de universiteit hoogbegaafd is, is hier vrijwel geen aandacht of begeleiding voor.


Willemijn studies Educational Sciences as well as French language and culture and also follows two honours programmes. Building from her broad background and field of interest, she would like to make a difference in the University Council. Starting with student wellbeing: "the COVID-19 pandemic finally makes mental problems more visible, but it’s just the tip of the iceberg. The time to act is now if we want to take on this problem from its core." If it’s up to her, it’s time to move from the university’s focus on our achievements to a community centred around our values and worth. Besides that she would like to stand up for gifted students: even though one out of ten university students is gifted there is hardly any attention or guidance for these students.

Sinds 2015 is Jochen Universitair Docent (UD) bij het departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis. “Ik hou van de UU, mijn collega's en de studenten. De UU heeft zoveel potentie om een echt inspirerende plek te zijn voor samenwerkend leren en onderzoek, maar er zijn veel dingen die in de weg staan: een hiërarchische managementcultuur, kunstmatige concurrentie tussen faculteiten en departementen, systematische onderfinanciering en een steeds grotere druk op beide medewerkers en studenten.” Hij gelooft dat deze onderwerpen kunnen (en moeten!) veranderen - daarom wil hij een actieve rol spelen in de medezeggenschap van deze organisatie.


Jochen is a Universitair Docent (UD) at the Department of History and Art History since 2015. “I love the UU, my colleagues and the students. UU has so much potential to be a truly inspiring place of collaborative learning and research, but there are many things that stand in the way: a hierarchical management culture, artificial competition between faculties and departments, systematic underfunding and a constantly increasing pressure on both staff and students.” He believes that these things can (and must!) be changed – that’s why he wants to play an active role in the governance of this institution.

Stephan zit al in de U-raad maar wil door. Waarom? De universiteit kampt met enorme problemen: gigantische werkdruk, zwakke democratie, nijpende sociale onveiligheid en zware onderfinanciering. Dit zijn projecten van de lange adem waar Stephan zich voor wil inzetten. Op elk onderwerp is nu eindelijk van alles gaande en met zijn ervaring wil hij in het tweede jaar resultaat behalen! Stephan studeert rechten en is lid van het studentenkamerkoor uscantorij.


He is already member of the University Council but wants to continue. Why? The university is facing enormous problems: gigantic workload, weak democracy, threatening social insecurity and heavy underfunding. These are long-term projects that he wants to keep tackling. Finally these problems are being addressed and with his experience he wants to achieve results in his second year! Stephan studies law and is member of the student chamber choir uscantorij.


Dit is Moïse Veldema, onze #4 op de studentenlijst. Hij studeert kunstmatige intelligentie aan de faculteit geesteswetenschappen en doet een minor informatica. Hij is een oud-bestuurslid bij SV Eureka, maar is ook actief bij Anteros en USCKI Incognito. Het is voor hem van groot belang dat de Universiteit Utrecht en verbonden verenigingen de privacy van haar studenten waarborgen. Dit kan voor studieverenigingen de ledenwerving lastig maken. We moeten op zoek naar een privacyvriendelijke manier om eerstejaars in contact te brengen met de studieverenigingen, want deze zijn immers van toegevoegde waarde tijdens onze studententijd.

This is Moïse, #4 on our student list. He is an artificial intelligence student at the Faculty of Humanities and doing a minor in computer science. He is a former board member at SV Eureka, and also active at U.H.S.V. Anteros and U.S.C.K.I. Incognito. It is of great importance to him that Utrecht University and affiliated associations safeguard the privacy of its students. This can make membership recruitment difficult for study associations. We need to look for a privacy-friendly way for freshmen to connect with study associations, as these communities are an added value during our time as students.


Hoi! Ik ben David en eerstejaars Liberal Arts and Sciences Student. Daarnaast ben ik sinds begin dit schooljaar penningmeester van de Utrechtse Studenten Cantorij en actief lid van de welzijnscommissie binnen ATLAS. Ik ben lid van UUinActie omdat ik zelf ontzettend vast ben gelopen tijdens mijn eerste studie, en het studentenwelzijn dat UUinActie wil promoten goed had kunnen gebruiken. Daarnaast vind ik het belangrijk dat er kritisch naar de status quo wordt gekeken en dat we deze durven doorbreken waar hij niet langer functioneert binnen de tijdgeest.


Hi! Mijn naam is Ariane Blok, tweede jaar master student Mathmatical Sciences. Ik wil van de universiteit een plek maken waar iedereen welkom is en zich veilig voelt en aan de welzijn van iedereen wordt gedacht. Waar kwaliteit van leren belangrijker is dan toetsen.

Hi! My name is Ariane Blok, second years master student Mathematical Sciences. I want to make the university a place where every one feels welcome and safe. Where there is a place for the well-being of everyone. And where the quality of education is more important than testing.


Hoi, ik ben Willem Vos, ik ben 22 jaar oud en studeer de moderne track van de bachelor kunstgeschiedenis. Ik ben sinds het begin van dit studiejaar één van de twee studentenleden van de stuurgroep Equality, Diversity & Inclusion. Met deze stuurgroep proberen we de universiteit een veilige en open universiteit voor iedereen te bewerkstelligen. Ik representeerde student, diens behoeftes en de problemen die sommigen helaas ervaren. Ik heb mij, persoonlijk, hierbinnen meer gericht op LHBTI+ veiligheid op de universiteit, maar er zijn nog vele andere minderheidsgroepen die ook andere problemen ervaren die meer aandacht verdienen. UUinActie is de partij die het beste aandacht besteed aan deze onderwerpen en problemen binnen de Universiteitsraad. Iedereen moet zich welkom voelen op de universiteit, maar ook veilig. Een stem op UUinActie is ene stem voor een meer open, veiligere en diverse universiteit.


Hey, I’m Willem Vos, I’m 22 years old and I study the modern track of the bachelor Art History. Since the start of this academic year, I am one of the two student members of the Steering group Equality, Diversity & Inclusion. This Steering group has a its goal to make the university a more open and free space for every student. In this I represent the students, their needs and the problems some of them, sadly, still face. Personally, I focused more on LGBTQ+ safety, but there are a lot more prevelant issues regarding some minorities on the campus. UUinActie is the party that pays the best attention to these problems within the University Council. Everyone should feel welcome to our university and shouldn’t feel unsafe while studying there. A vote for UUinActie is a vote for a more open, safe and diverse university.


Hey I'm Sara Matthée and I'm in my first year of the Global Sustainability Science Bachelor. First of all, as international student from Germany, the integration and well-being of other international students is very important to me. Also, I support the democratization of the university so that all the students' and staff members' opinions can be taken into account when taking decisions that influence all of us. Lastly, sustainability and climate protection are goals that all universities need to strive for. Cutting ties with the fossil fuel industry and switching to more sustainable banks and caterers is essential for reaching this goal.


E-mailen
Instagram
LinkedIn